woelandluns

January 11, 2011

Sesorah Hari Kartini

Filed under: sesorah — woelandluns @ 1:07 pm

Assalamu’alaikum wr. wb.

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang tuhu waskita saha mumpuni ing kawicaksanan ingkang pantes kaaturaken agunging pakurmatan. Langkung- langkung dhumateng panjenenganipun bapak/ ibu guru saha karyawan ingkang satuhu pana ing pamawas lan lebda ing pitutur ingkang dahat kinurmatan ugi. Sumrambahipun dhumateng para kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kula nderekaken tansah memuji raos syukur wonten ngarsanipun Allah SWT. Kacihna wonten ing titi wekdal enjang menika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing SMA Negeri 1 Jetis kanthi nir ing rubeda kali sing sambikala.

Para rawuh ingkang tansah kinurmatan, wonten ing titi wekdal enjang punika kepareng kula caos sekedhik atur kanthi mengeti Dinten Kartini menika. (more…)