woelandluns

January 11, 2011

Sesorah Hari Kartini

Filed under: sesorah — woelandluns @ 1:07 pm

Assalamu’alaikum wr. wb.

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang tuhu waskita saha mumpuni ing kawicaksanan ingkang pantes kaaturaken agunging pakurmatan. Langkung- langkung dhumateng panjenenganipun bapak/ ibu guru saha karyawan ingkang satuhu pana ing pamawas lan lebda ing pitutur ingkang dahat kinurmatan ugi. Sumrambahipun dhumateng para kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kula nderekaken tansah memuji raos syukur wonten ngarsanipun Allah SWT. Kacihna wonten ing titi wekdal enjang menika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing SMA Negeri 1 Jetis kanthi nir ing rubeda kali sing sambikala.

Para rawuh ingkang tansah kinurmatan, wonten ing titi wekdal enjang punika kepareng kula caos sekedhik atur kanthi mengeti Dinten Kartini menika.

Para lenggah kula panjenengan sedaya sampun mangertosi bilih wonten ing tanggal 21 April inggih menika pengetan Dinten Kartini.

Kula panjenengan sedaya sampun mangertosi perjuanganipun Raden Ajeng Kartinikagem para wanita ing Indonesia. Raden Ajeng Kartini menika boten ngersakaken menawi wanita boten saged makarya, boten pikantuk pendhidhikan ingkang sae. Raden Aheng Kartini ugi boten kersa menawi wanita menika namung manut kaliyan tiyang kakung. Menapa menika sae? Pramila Raden Ajeng Kartini kanthi daya lan upayanipun kagem para wanita supados saged makarya, pikantuk pendhidhikan ingkang sae ugi boten manut kaliyan tiyang kakung. Sami kaliyan geguritan wonten ing ngandhap menika :

Wanita

Sairenge mega ing dhuwur

Mendhung…. Ngulukake pratiwi

Kaya – kaya padha anggonmu makarya

Wanita ora kudu manut,

Pakaryan, pendhidhikan uga kudu dituntut

Kocap kacarita Raden Ajeng Kartini

Tuladhanen lan terusna perjuangan iku

Kaya- kaya miline toya ing narmada

Muga panjangka iki

Pindha amlakunig candra ing wengi

Kang bisa madhangi pratiwi

Kanthi geguritan wonten ing nginggil menika kula panjenengan sedaya mliginipun para wanita kedah saged makarya, saged ngundhuh pendhidhikan ingkang sae. Saengga kula panjenengan sedaya menika boten namung manut kaliyan tiyang kakung. Sami kaliyan ing jaman – jaman menika, inggih “Jaman Emansipasi Wanita”. Ananging kula panjenengan sedaya mliginipun para wanita boten kepareng wanton kaliyan tiyang kakung amargi tiyang kakung menika ingkang mimpin, uga ingkang mulang kula panjenengan sedaya.

Hambok bilih namung mekaten anggen kula matur, mugi- mugi saged kapendhet inti sarinipun. Temtunipun anggen kula matur kathah duna dungkap saestu kula amung jejering titah sawantah, tebih saking kasampurnan amung tansah cumadhong lumunturing samudra pangaksami. Tahu kupat segane pera, menawa lepat nyuwun pangapura.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Dening : Hanafi Catur Wulandari

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: